Sportshall Athletics Final 2012

Match Results

Match 1 - Sheredes v SBS v Broxbourne v Presdales

Match 2 - Cheshunt v JWS v Chauncy

Match 3 - Sheredes v JWS v SBS

Match 4 - Cheshunt v Chauncy v Broxbourne v Presdales

Final Results in Full

FINAL RESULTS

Yr 7 Boys FINAL Yr 7 Girls FINAL Yr 8 Boys FINAL Yr 8 Girls FINAL
1st Cheshunt - 53pts 1st Presdales - 46pts 1st Cheshunt - 47pts 1st JWS - 43pts
2nd JWS - 37 2nd SBS - 43 2nd Sheredes - 44.5 2nd Cheshunt - 40
3rd Sheredes - 36 3rd Cheshunt - 37 3rd Broxbourne - 32 3rd Presdales - 38
4th Broxbourne - 28 4th JWS - 29 4th SBS - 31.5 4th Broxbourne - 32